Rentac Privacy statement

Rentac, gevestigd aan Pannenweg 132, 6031RK Nederweert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Caravan Camper Center/Rentac
Pannenweg 132
6031RK Nederweert
info@rentac.nl
+31(0)495820240

Imke Janssens-Kokke is de Functionaris Gegevensbescherming van Rentac, zij is te bereiken via info@rentac.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Rentac verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de algemene persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam / geslacht (aanspreektitel)
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer/GSM nummer
Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Rentac verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Rijbewijsnummer/BSN nummer
Creditcard gegevens/bankgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rentac verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren
-De gegevens hebben een gerechtvaardigd belang

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Periode van bewaren van persoonsgegevens:
-Algemene persoonsgegevens worden digitaal 2 jaar bewaard en daarna automatisch uit het systeem verwijderd met uitzondering van emailadressen ten behoeve van de nieuwsbrief. Voor de nieuwsbrief kunt u zich altijd afmelden. Bij afmelding zal (ook) uw email adres uit ons bestand verwijderd worden.
-Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens worden (nooit digitaal) bewaard voor de periode dat ze van toepassing zijn, zijnde de huurperiode en de aansluitende periode die redelijkerwijs in acht wordt genomen voor het afwerken van eventuele schades en boetes. Deze bewaarperiode beslaat ten hoogste het lopende huurseizoen. Na deze periode worden deze gegevens altijd vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rentac deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rentac blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Rentac uw persoonsgegevens aan andere derden. Derden in dezen waarmee uw gegevens in voorkomend geval gedeeld kunnen worden, zijn:
-Belastingdienst
-Verzekeringsmaatschappijen
-Door lokale overheden bevoegde instanties voor het innen van boetes en niet voldane tol.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rentac gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rentac neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bedrijf via info@rentac.nl

Alle persoonsgegevens, welke op welke wijze dan ook in ons systeem opgeslagen kunnen zijn, zijn slechts dan in te zien door middel van gebruik van een paswoord, welke alleen bekend is bij medewerkers die de gegevens verwerken of door ons gemachtigde derden.

Welke gegevens, welke grondslag waarom(*zie lijst) en hoelang bewaartermijn
Rentac bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
-Naam / geslacht (aanspreektitel), *1-3-4-5-6-7-8, voor de periode van 2 jaren**
-Adres, *1-3-4-5-6, voor de periode van 2 jaren**
-Woonplaats, *1-3-4-5-6, voor de periode van 2 jaren**
-Telefoonnummer/GSM nummer(s), *1-5-8, voor de periode van 2 jaren**
-Emailadres, *1-5-7-8, voor de periode van 2 jaren m.u.v. de nieuwsbrief.
-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, *1-4-5, voor de periode van 2 Jaren**
-Gegevens over uw activiteiten op onze website, * 5, voor de periode van 1 jaar**
-Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk), *5, voor de periode van 2 weken**
-Bankrekeningnummer, *1-3-4-5-6, voor de periode van 2 jaren**
-burgerservicenummer (BSN),*1-4, voor de huurperiode en de aansluitende periode die redelijkerwijs in acht wordt genomen voor het afwerken van eventuele schades en boetes. Deze bewaarperiode beslaat ten hoogste het lopende huurseizoen. Na deze periode worden deze gegevens altijd vernietigd tenzij er van rechtswege dringende redenen zijn de gegevens te bewaren.
-Creditcard gegevens, *1-4, voor de huurperiode en de aansluitende periode die redelijkerwijs in acht wordt genomen voor het afwerken van eventuele schades en boetes. Deze bewaarperiode beslaat ten hoogste het lopende huurseizoen. Na deze periode worden deze gegevens altijd vernietigd.

*Grondslagen:
1. Gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren
2. Wettelijke verplichting om de gegevens te verwerken
3. Vitale belangen welke met de verwerking zijn gemoeid
4. Gerechtvaardigde belang bij de verwerking
5. Algemeen belang bij de werking
6. Het afhandelen van uw betaling
7. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
8. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
9. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
10. Om goederen en diensten bij u af te leveren

** Voor alle bewaarperiodes geldt dat wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld voor Belastingdienst prevaleren.

Overig
– Rentac analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Rentac verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rentac en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rentac.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Rentac wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons